SA-39
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej albo odmowa jej wydania.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wystawienia legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagrodzenia, wzorów oznak, legitymacji służbowej, oznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

• Bartosz Mikos - tel. 12 616 9252

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie o wystawienie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej, zawierający dane personalne strażnika (imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania).

2) Pisemna informacja Polskiego Związku Okręg w Krakowie o posiadaniu przez strażnika odpowiednich kwalifikacji oraz znajomości Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie.

3) Aktualne zdjęcie strażnika – 1 szt. (35x45 mm).

 

 

 Opłaty

Nie dotyczy.Forma załatwienia

Wydanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej albo odmowa jej wydania.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2) §13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagrodzenia, wzorów oznak, legitymacji służbowej, oznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zdjęcie musi być aktualne, nieuszkodzone, nieużyte w innych dokumentach oraz mieć wymiary nie większe niż 35×45 mm.

2) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

3) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

4) Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt 8 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.