SA-38
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

• Bartosz Mikos - tel. 12 616 9252

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek uprawnionego do rybactwa (właściciela, posiadacza gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władającego obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody) o wydanie zezwolenia, zawierający określenie miejsca wystawiania narzędzi, ich rodzaj i ilość, sposób oznakowania oraz okres połowu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

2) Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (oryginał do wglądu).

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od zezwolenia - 82,00 zł

2) Opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej).Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Postanowienia odpowiednio:

a) właściwej terytorialnie administracji wód śródlądowych żeglownych,

b) organu administracji żeglugi śródlądowej.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1) Art. 17a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

2) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3) Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt 8 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.