SA-37
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SA-37.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

 

• Bartosz Mikos - tel. 12 616 92 52

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek uprawnionego do rybactwa (właściciela, posiadacza gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władającego obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody) o wydanie zezwolenia, zawierający określenie miejsca wystawiania narzędzi, ich rodzaj i ilość, sposób oznakowania oraz okres połowu.

2) Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (oryginał do wglądu).

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od zezwolenia - 82,00 zł

2) Opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 
Forma załatwienia

Wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej).Termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1) Art. 17a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

2) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3) Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt 8 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.