SA-32
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zameldowanie na wniosek strony


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zameldowania na wniosek strony.

 

 Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przezco najmniej 10 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 

 Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Druk można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej posiadając podpis elektroniczny bądź profil zaufany e-PUAP.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych - przyjmowanie stron w godzinach 7.40-15.00.

Referat Postępowań Meldunkowych,

31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10

- wydawanie decyzji administracyjnych - pok. 714, 717, 719, 720, 721

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wypełniony druk meldunkowy:

• zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (załącznik nr 1)

• zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (załącznik nr 2)

 

2) Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Upoważniony pracownik UMK, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem)

 

3) Potwierdzenie wniesienia opłat

 Opłaty

5 zł - od poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentu wydanego z akt, dokonane przez upoważnionego pracownika UMK, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

17 zł - za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika (poza osobami ustawowo zwolnionymi z tego obowiązku)

 

Opłat można dokonać w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub na nr rachunku bankowego: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 PKO Bank Polski SA

 Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.Termin załatwienia

W ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

 

Zgodnie z art. 37 kpa stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Małopolskiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

- Protokół z przesłuchania strony/świadka

- Protokół oględzin lokalu wykonanych przy udziale stron

- Dokumenty pozyskane z Sądów, Prokuratury, Ambasad i Konsulatów polskich

- Postanowienie Sądu w sprawie ustanowienia przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

- Protokół rozprawy administracyjnej

 Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a kpa stronom służy prawo do zrzeczenia się odwołania, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 Podstawa prawna

• Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykorzystaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

• Ustawa z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez biegłego tłumacza

2. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl