SA-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informujemy, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Tak, przez platformę E-PUAPSprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Załączniki do wniosku:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
 4. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).

Opłata podstawowa roczna wynosi 525 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 Forma załatwienia
 1. Decyzja – zezwolenie.
 2. Decyzja ustalająca wartość opłaty

 Termin załatwienia
 1. Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
 2. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwoleń może ulec wydłużeniu w sytuacji wyczerpania maksymalnej liczby zezwoleń ustalonej przez Radę Miasta w stosownej uchwale (patrz podstawa prawna pkt 7).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z wizji (w szczególnych przypadkach)
 2. Opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obligatoryjnie, w formie postanowienia)

 Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 1. Art. 18 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, z późn. zm..
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 6. Uchwała Nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r., poz. 5233).
 7. Uchwała Nr CVII/2740/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2018 r., poz. 5234).
 8. Uchwała Nr XXVIII/241/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie miejsc i obiektów oraz określonych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których ze względu na ich charakter obowiązuje stały zakaz prowadzenia sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2004 r. Nr 6 poz. 74).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), wydawane są na okres 5 lat.
 2. Dla tej kategorii napojów alkoholowych (o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa) nie mają zastosowania przepisy dotyczące zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.