PD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat:

1) Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych

 

  •  dla Dzielnic od I do VII, al. Powstania Warszawskiego 10

Paulina Muńko, pok. 207, tel. 12 616 9253

Joanna Ładniak, pok. 207, tel. 12 616 9261

 

  •  dla Dzielnic od VIII do XIII, ul. Wielicka 28a

Agata Gaca, pok. 407, tel. 12 616 5783

Paulina Mardyła, pok. 408, tel. 12 616 5788

 

  •  dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2

Urszula Korzec, pok. 313, tel. 12 616 8833

Agnieszka Jarek, pok. 314, tel. 12 616 8832

 

2) Referat ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych, al. Powstania Warszawskiego 10

Konrad Jekiełek, pok. 314, tel. 12 616 5789

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – załącznik nr 1.

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – załącznik nr 3.

4) Oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie

6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

5) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

6) Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na wniosek producenta rolnego) zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubieganiu się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.

Przekazanie zwrotu podatku następuje przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub wypłatą gotówki w kasie Urzędu Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:

  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  • od 1 października do 31 października - jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.

3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

5. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

- będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

- będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

- bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe nie dotyczy producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

6. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

7. Średnią roczną liczbę jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

8. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku

na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach rocznego limitu, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

9. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,

na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów

o podatku rolnym.

10. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowi pomoc publiczną w rolnictwie udzieloną na podstawie programu pomocowego nr SA.3993 7 (2014/X).