PD-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych


Załatw sprawę elektronicznie

Deklaracja wraz z załącznikami może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w przypadku osób posługujących się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Wypełnione formularze należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na stronie BIP Miasta Krakowa.Sprawę załatwia

Wydział Podatków i Opłat

os. Zgody 2, 31-949 Kraków

• pok. 315, tel. 12-616-8774, 8712

• pok. 318, tel. 12-616-8772

• pok. 319, tel. 12-616-8771

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:

  a) deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury),

  b) dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

  c) umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

  d) decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,

  e) dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (lub jego uwierzytelnioną kopię),

  f) dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6 (lub jego uwierzytelnioną kopię),

  g) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 Termin załatwienia

Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Dokumenty uzyskiwane z innych komórek organizacyjnych UMK.

2. Dokumenty od innych podatników potwierdzających zmianę własności.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krakowie za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Aktualna uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5tony,

  b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

  c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,

  d) autobusy.

2) Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

3) Obowiązek podatkowy powstaje:

  a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,

  b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP – od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,

  c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

4) Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:

  a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

  b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.

5) Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami:

  a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września danego roku – II rata.

  b) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  c) jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

6) Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

7) Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.

8) W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.

9) Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

10) Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz.