OC-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.


Załączniki do procedury:
pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia postępowań administracyjnych związanych ze zgłaszaniem zgromadzeń publicznych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcą danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak rejestracji zgromadzenia.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa tj. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Zawiadomienie o zgromadzeniu które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się na adres poczty elektronicznej zgromadzeniapubliczne@um.krakow.pl lub telefonicznie. W godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) zawiadomienia należy przekazywać pod numer telefonu: (012) 616-89-54; poza godzinami pracy Urzędu zawiadomienia należy kierować pod numer (012) 616-59-99.Sprawę załatwia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Zawiadomienie o zgromadzeniu które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji przekazuje się na adres poczty elektronicznej zgromadzeniapubliczne@um.krakow.pl lub telefonicznie. W godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30) zawiadomienia należy przekazywać pod numer telefonu: (012) 616-89-54; poza godzinami pracy Urzędu zawiadomienia należy kierować pod numer (012) 616-59-99.Opłaty

Brak.Forma załatwienia

Organ gminy przyjmuje do wiadomości zawiadomienie, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Miejskiemu Policji.

 Termin załatwienia

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Podstawa prawna

Ustawa z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Organizator zgromadzenia które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3) informację o ewentualnych zagrożeniach które w ocenie zgłaszającego zgromadzenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

3. Organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

4. Organizator jest obowiązany do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu podejmuje przewidziane w ustawie środki.

5. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

6. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.

7. Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego rozwiązania są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

8. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.

Organ gminy informuje organizatora zgromadzenia o wyznaczeniu swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

9. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności

skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.