MOPS-68

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 RODO oraz art. 3 i 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udzielenia wsparcia rodzinie licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania ze wsparcia; z zastrzeżeniem pkt 4.

4.     W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.     W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)    dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)    sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjamiSprawę załatwia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Dział Koordynacji Pracy Filii, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

nr telefonu; 12 616 54 20, e-mail: do@mops.krakow.pl.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek o wydanie decyzji;

2) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,

3) odpis z właściwego rejestru;

4) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

5) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

7) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pkt 2 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerem telefonu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

2) pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego;

wydane w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U z 2015 r. poz. 1630).

 

Wymogu tego nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie –Dział Koordynacji Pracy Filii.

Odwołanie nie podlega opłatom. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1) Art.18 - 28 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje Prezydent Miasta Krakowa, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie przedstawi dokumenty, o których mowa w ust. 5 procedury.

2. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

3. Prezydent Miasta Krakowa odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy:

1) podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie:

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Prezydent Miasta Krakowa wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, wójt albo starosta cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.