MOPS-45

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Stypendium szkolne.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Filia/Dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1) Dział Informacji i Obsługi os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: id@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV, XVI, XVII Miasta Krakowa;

2) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa;

3) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;

4) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

5) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;

6) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa;

7) Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa;

8) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej;Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (według wzoru określonego w sekcji 2 niniejszej procedury);

2) Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zaświadczenie albo oświadczenie nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta na terenie Gminy Miejskiej Kraków ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej);

3) Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki określone w sekcji 2 pkt od 2 do 9 procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

1) Zgodnie z terminami wskazanymi w kodeksie postępowania administracyjnego -

2) Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

a) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

b) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku,

c) w sytuacjach szczególnych po upływie terminów wskazanych w lit. a i b;

3) Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W razie konieczności, inne niż wskazane w sekcji 5 dokumenty potwierdzające sytuację strony.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Filia/Dział właściwe ze względu na miejsce zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1) Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 2, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

2) Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1518 z późn. zm.);

3) Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

4) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058);

6) § 2 Uchwały Nr LVIII/1238/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. U. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7695);

7) § 2, § 4 – 10, § 18 załącznika do Uchwały LVIII/1238/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. U. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7695).Informacje dodatkowe dla klienta

1) O stypendium szkole może się ubiegać uczeń lub słuchacz kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota 514 zł (kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

b) jego miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Kraków;

2) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez:

a) rodziców,

b) opiekunów prawnych dziecka,

c) osoby(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

d) pełnoletniego ucznia,

e) dyrektora szkoły;

3) Termin składania wniosków: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu, w takim wypadku złożenie wniosku wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia przekroczenia terminu;

4) Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej i pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. Wniosek można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej procedury. Do wniosku należy załączyć dokumenty (zaświadczenia, oświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku;

5) Stypendium może być przyznane w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności zakup nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

b) rzeczowej  o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,  w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu;

d) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w lit. a-c nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

6) W przypadku stypendium udzielonego w formie określonej w pkt 5 lit. a-c, realizowane ono jest poprzez refundację poniesionych kosztów, na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne oraz dokumentów potwierdzających ich poniesienie przez ucznia, rodzica lub inną osobę, jeżeli wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z uczeniem, albo podmioty zewnętrzne dokonujące zbiorczych wydatków na cele edukacyjne na rzecz uczniów.

Stypendium w formie refundacji wypłacane będzie po poniesieniu wydatków na cele edukacyjne pod warunkiem, że dotyczą one danego roku szkolnego.

7) Wysokość stypendium realizowanego w formach określonych w pkt 5 lit. a-c  ustalana jest w oparciu o dokumenty potwierdzające zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne oraz dokumenty potwierdzające ich poniesienie przez ucznia, rodzica lub inną osobę, jeżeli wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z uczniem, albo podmioty zewnętrzne dokonujące zbiorczych wydatków na cele edukacyjne na rzecz uczniów;

8) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym;

9) Stypendium szkolne jest wypłacane w formach, o których mowa w pkt 5, w okresach innych niż miesięcznie, tj.:

a) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

b) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku,

c) w sytuacjach szczególnych po upływie terminów wskazanych w lit a i b;

10) Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:

Kategoria

stypendium

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego

I

do 200 zł

248 zł

II

powyżej 200 zł do 514 zł

186 zł

 

11) Dochód na osobę w rodzinie ustalany jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty (stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

Jeżeli w celu ustalenia dochodu osoba składa oświadczenia o wysokości dochodu, oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodu znajdują się w pouczeniu zawartym we wzorze wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury;

12) Uczeń traci prawo do stypendium jeśli ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego;

13) Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów 2232 zł;

14) Rodzice ucznia (opiekunowie prawni), pełnoletni uczeń, osoby (podmioty) sprawujące pieczą zastępczą nad dzieckiem otrzymującego stypendium szkolne oraz dyrektor szkołydo której uczęszcza uczeń (gdy poweźmie taką informację) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

15) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.