MOPS-37

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9, ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): TYLDA Sp. z o.o., ul. Podgórna 43c, 65-213 Zielona Góra – asysta techniczna w zakresie oprogramowania obsługi zadań PFRON.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozpatrzenia wniosku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Pani/Pan wniosek został rozpatrzony, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.     W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.     W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1.     dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2.     sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

3.     usunięcia Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO).

7.     Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10.   Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-07, e-mail: dr@mops.krakow.plSprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1) Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik 1 do procedury).
2) Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
3) Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pod opieką, którego znajduje się osoba niepełnosprawna potwierdzające, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu (nie dotyczy osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R).
4) Kopie (oryginały do wglądu) orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych tych osób.
5) Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np.: akt notarialny, przydział lokalu).
6) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające stałe zamieszkanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
7) Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą.
8) Kopia (oryginał do wglądu) pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 
Dokumenty wymienione w pkt. 2), 4) i 8) procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o bazę danych Ośrodka lub dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.
 


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia
Umowa cywilnoprawna w przypadku przyznania dofinansowania albo decyzja o odmowie przyznania z przyczyn formalnych, albo pisemna informacja o braku możliwości dofinansowania z przyczyny wyczerpania środków.


Termin załatwienia
Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.


Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.


Podstawa prawna
1) Rozporządzenie nr 2016/679 parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2) Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2019, poz.1172 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe dla klienta

1) Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami
nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub uzyskały zgodę
właściciela budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie prac związanych
z likwidacją barier architektonicznych.
2) Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winny być dokonywane w
sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
3) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.
4) Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie do 95% zakwalifikowanych prac.
Szczegółowy poziom dofinansowania prac wskazany zostanie w zasadach rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na dany rok.
5) Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały wnioski, które osiągnęły
najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej.
6) Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania. W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski osiągnęły minimalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej określonej w zasadach rozpatrywania wniosków, Ośrodek może obniżyć minimalna liczbę punktów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Ośrodka. 7) Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu nie mogą być objęte: a) zakup i montaż windy osobowej, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego usytuowanych na klatce schodowej budynku wielorodzinnego, b) mieszkania w stanie deweloperskim lub będące w trakcie prac wykończeniowych, c) mieszkania, do których wnioskodawcy dysponują tytułem prawnym na czas określony. 8) Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

13. Zasady dofinansowania: 1) Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku MOPS w terminie do 10 dni od jego złożenia informuje pisemnie wnioskodawcę o występujących uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 2) Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS: - przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, - dokonują weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku, - dokonują obmiaru pomieszczeń i sporządzają dokumentację, m.in. wykonanie fotografii, - dokonują oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku – załącznik 2 do procedury. 3) Na podstawie złożonego wniosku oraz protokołu z wizji lokalnej pracownik merytoryczny kwalifikuje zakres prac do objęcia ich dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania zakwalifikowanych prac ustala się na podstawie kalkulacji kosztorysowej sporządzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Na prace nie objęte kalkulacją kosztorysową wnioskodawca przedstawia ofertę cenową lub kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Kosztorys ofertowy weryfikowany jest przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 4) Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Zostaje zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni w zakresie: - oświadczenia woli o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, - oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty lub przedłożenia pełnomocnictwa inwestora zastępczego albo inspektora nadzoru budowlanego. Po dostarczeniu w/w dokumentów i ich weryfikacji Ośrodek sporządza umowę dofinansowania dla wnioskodawcy.
5) Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez wnioskodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia prac: - umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowo –budowlanych, - dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na fakturze lub w formie dowodu wpłaty, - bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „prace zostały wykonane w całości, nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”, - rachunku/faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia. 6) MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wskazanych w umowie przez wykonawcę robót, a w szczególności z tytułu ich wad i powstałe w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane. Wszystkie prace budowlane przeprowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.).

14. Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

1) Budowa indywidualnej pochylni wychodzącej bezpośrednio z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy tj. balkonu, okna, tarasu, dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu umożliwiającą samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest nie możliwe

2) Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy tj. balkonu, okna, tarasu. 3) Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu umożliwienia samodzielnego funkcjonowania, np.: - zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń), - wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie mogą być mniejsze niż 100x110 cm, ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu, - zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej nie mniejszej niż powierzchnia wolnej przestrzeni kąpielowej czyli 100 x110 cm), - ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, wyłącznie w miejscach sanitarnych (powierzchnia kąpielowa oraz powierzchnia umywalkowa),
- likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych - płytki ceramiczne – klasa antypoślizgowości od R10 do R13, - zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty 60 cm, pochwyt kątowy 30x60 cm, pochwyt łukowy stały 60 cm, pochwyt łukowy składany 60 cm), - zakup i montaż siedziska prysznicowego dostosowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, - zakup i montaż miski ustępowej dostosowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej tylko w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości. Za podwyższenie lub obniżenie miski ustępowej uznaje się zmianę jej wysokości liczonej od podłoża do obrzeża muszli. - zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska ma być twarda i stabilna o kształcie owalnym lub w kształcie litery „U”).

4) W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego: - poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza, - montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, - poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m, - dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamki od poziomu posadzki – 120 cm, w przypadku drzwi balkonowych dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki, w przypadku montażu szyby hartowanej należy przedłożyć certyfikat), - obniżenie/podwyższenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych, - wykonanie i montaż odbojników.

5) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowania lokalu i ciągów komunikacyjnych.