MOPS-37

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9, ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): TYLDA Sp. z o.o., ul. Podgórna 43c, 65-213 Zielona Góra – asysta techniczna w zakresie oprogramowania obsługi zadań PFRON.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozpatrzenia wniosku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Pani/Pan wniosek został rozpatrzony, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.     W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.     W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1.     dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2.     sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

3.     usunięcia Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO).

7.     Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10.   Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, tel. 12 616-54-07, e-mail: dr@mops.krakow.plSprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik 1 do procedury).

2)      Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

3)      Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza pod opieką, którego znajduje się osoba niepełnosprawna potwierdzające, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu
(nie dotyczy osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R).

4)      Kopie (oryginały do wglądu) orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych tych osób.

5)      Kopia (oryginał do wglądu) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np.: akt notarialny, przydział lokalu).

6)      Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające stałe zamieszkanie w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

7)      Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót
we wnioskowanym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wyrażenia zgody na wolną przestrzeń kąpielową z odpływem liniowym oraz wspornikiem kotary z kotarą.

8) Kopia (oryginał do wglądu) pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu  opiekuna prawnego, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 2), 4) i 8) procedury nie będą wymagane w przypadku gdy wynikające                z nich fakty lub stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o bazę danych Ośrodka lub dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Umowa cywilnoprawna w przypadku przyznania dofinansowania albo decyzja o odmowie przyznania z przyczyn formalnych, albo pisemna informacja o braku możliwości dofinansowania z przyczyny wyczerpania środków.Termin załatwienia

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie ma zaległości wobec PFRON oraz nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.Podstawa prawna

1)        Rozporządzenie nr 2016/679 parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2)        Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. "d" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018, poz.511 z źn. zm.),

3)        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926),

4)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.    

     2018, poz. 2096).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1)      Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub uzyskały zgodę właściciela budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie prac związanych
z likwidacją barier architektonicznych.

2)      Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

3)      Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.

4)      Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

- do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie nie więcej jednak niż do 20 000 zł,

- do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka) nie więcej jednak niż do 12 000 zł,

 

 

- do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu (platformy przyschodowe, krzesełka schodowe, podjazdy i inne).

5)      Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały wnioski, które osiągnęły najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej.

6)      Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania.
W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski osiągnęły co najmniej 70 punktów w ocenie merytorycznej, Ośrodek może obniżyć minimalna liczbę punktów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Ośrodka.

7)      Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

 

 

 

     13. Zasady dofinansowania:

 

1)      Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień we wniosku MOPS w terminie do 10 dni od jego złożenia informuje pisemnie wnioskodawcę o występujących  uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni. Nieusunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie  powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

2)      Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS:

- przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy,

- dokonują weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku,

- dokonują obmiaru pomieszczeń i sporządzają dokumentację, m.in. wykonanie fotografii,

- dokonują oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku – załącznik 2 do procedury.

 

 

3)      Na podstawie złożonego wniosku oraz protokołu z wizji lokalnej pracownik merytoryczny  

kwalifikuje zakres prac do objęcia ich dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania zakwalifikowanych prac ustala się na podstawie kalkulacji kosztorysowej sporządzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z  Katalogiem Nakładów Rzeczowych.

Na prace nie objęte kalkulacją kosztorysową wnioskodawca przedstawia ofertę cenową lub kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Kosztorys ofertowy weryfikowany jest przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 

4)      Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Zostaje zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni w zakresie:

- oświadczenia woli o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

- oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty lub przedłożenia pełnomocnictwa inwestora zastępczego albo inspektora nadzoru budowlanego.

Po dostarczeniu w/w dokumentów i ich weryfikacji Ośrodek sporządza umowę dofinansowania dla wnioskodawcy.

 

 

5)      Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez wnioskodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia prac:

- umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowo –budowlanych,

- dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na fakturze lub w formie dowodu wpłaty,

- bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „prace zostały wykonane w całości, nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”,

- rachunku/faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia.

 

6)      MOPS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania prac wskazanych w umowie przez wykonawcę robót, a w szczególności z tytułu ich wad                   i powstałe w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonanie prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy prawo budowlane.

 

Wszystkie prace budowlane przeprowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z póżn. zm.).

 

      14. Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie              mogą  być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej              opiekuna:

 

1)      Budowa indywidualnej pochylni dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu umożliwiającą samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest nie możliwe.

 

2)      Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

 

3)      Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu umożliwienia samodzielnego funkcjonowania, np.:

- zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń),

- wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie mogą być mniejsze niż 100x110 cm, ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu,

- zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej nie mniejszej niż powierzchnia wolnej przestrzeni kąpielowej czyli 100 x110 cm),

- ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, wyłącznie                        w miejscach sanitarnych (powierzchnia kąpielowa oraz powierzchnia umywalkowa),

- likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych:

 

 

* płytki ceramiczne – klasa antypoślizgowości od R11 do R13,

* panele antypoślizgowe – klasa twardości od AC5, pokryte warstwą antypoślizgową lub lakierem matowym antypoślizgowym,

       - zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty 60 cm, pochwyt

kątowy 30x60 cm, pochwyt łukowy stały 60 cm, pochwyt łukowy składany 60 cm),

- zakup i montaż siedziska prysznicowego dostosowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

- zakup i montaż miski ustępowej dostosowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej tylko w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości. Za podwyższenie lub obniżenie miski ustępowej uznaje się zmianę jej wysokości liczonej od podłoża do obrzeża muszli.

- zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska ma być twarda i stabilna o kształcie owalnym lub w kształcie litery „U”).

 

4) W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:

    - poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m
i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,

-  montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m           w  świetle ościeżnicy,

         -  poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny   mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,

- dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamki od poziomu posadzki – 120 cm, w przypadku drzwi

balkonowych dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki, w przypadku montażu szyby hartowanej należy przedłożyć certyfikat),

- obniżenie/podwyższenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,

- wykonanie i montaż odbojników.

 

5) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia                         o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier  w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowania lokalu i ciągów komunikacyjnych.