MOPS-27

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden
z systemów proekologicznych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest ustawowym warunkiem przyznania pomocy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 100 ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.Sprawę załatwia

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

1)      Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643-07-06;
e -mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV i XV Miasta Krakowa;

2)      Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl,
dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa;

3)      Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08,
e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;

4)      Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

5)      Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;

6)      Filia nr 6 ul. Mazowiecka 21, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa;

7)      Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa;

8)      Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

 - od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej;

9)      Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa.Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych, zawiązanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2)      Załączniki do wniosku:

a)      dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dokument potwierdzający uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,

b)      dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu, a w przypadku domów jednorodzinnych w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury),

c)      umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu (np. umowa najmu, z której wynika obowiązek ponoszenia opłat za energię cieplną, umowę z dostawcą energii elektrycznej lub gazu, albo rachunki za energię elektryczną lub gaz), za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

d)      w przypadku osób, które otrzymały uprzednio pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych w ramach Lokalnego Programu Osłonowego - oświadczenie, bądź dokument potwierdzające poniesienie całości należności wynikających z zobowiązania, o którym mowa w lit. c, za rok na który pomoc ta została wówczas przyznana, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

e)      w przypadku przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania poza PONE: dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania (faktura VAT lub rachunek lub protokół odbioru lub zaświadczenie lub inny dokument wskazujący na trwałą zmianę systemu ogrzewania), wystawiony i podpisany odpowiednio przez: przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierający określenie:

- terminu dokonania zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów  proekologicznych (ogrzewanie gazowe, elektryczne, ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy) podłączenie do sieci miejskiej);

- liczby zlikwidowanych pieców węglowych lub kotłowni węglowych;

- rodzaju zainstalowanego nowego źródła ogrzewania;

- lokalizacji dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania,

f)       dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 powołanej ustawy.

3)      Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki określone w sekcji 2 pkt. od 2 do 10 procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod podanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 

1) Potwierdzenie przez Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w okresie obowiązywania PONE;

2) Dokumenty, o których mowa w sekcji 5 pkt 3 procedury w razie nieprzedłożenia ich wraz z wnioskiem;

3) W razie konieczności, inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 


Tryb odwoławczy
 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Filii MOPS właściwej ze względu na miejscu zamieszkania. Odwołanie nie podlega opłatom.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1) art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 39, art. 106 ust. 1, art. 107 ust. 5b, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).

3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

4) uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2015 r. poz. 4349 ze zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1)      Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu zawiązanych z trwałą  zmianą systemu ogrzewania przysługuje zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, i na zasadach w niej określonych;

2)      Przesłanki do uzyskania pomocy:

a)      pomoc w ramach Programu może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż w dniu 14 września 2011 r. przeprowadzono w ramach PONE, albo poza nim, trwałą zmianę systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b)      pomoc w ramach Programu może być przyznana osobom:

- które są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, o którym mowa w lit. a, na podstawie: umowy z dostawcą, umowy bądź porozumienia z właścicielem lokalu lub na podstawie innego tytułu zobowiązane są do regulowania opłat związanych z ogrzaniem lokalu,

- które faktycznie zamieszkują w lokalu o którym mowa w lit. a i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania,

- których dochód nie przekracza odpowiednio: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1402 zł) a w przypadku rodziny 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy (1056 zł na osobę w rodzinie).

1)      Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, w formie zasiłku celowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

2)      Sposób obliczania wysokości pomocy:

 

Ustalając wysokość pomocy uwzględnia się powierzchnię faktyczną lokalu, jednak nie większą niż 100 m2.

 

                   Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn:

  powierzchni lokalu oraz stawki dopłaty.

 

Stawka dopłaty – stawka dopłaty do 1m2 rocznie, wynikająca z oszacowanego wzrostu  kosztu ogrzewania 1m2 jednym z  systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

- miejska sieć ciepłownicza 17,02 zł,

- gaz 28,47 zł,

- energia elektryczna 65,96 zł,

- olej opałowy  41,92 zł.

 

W razie gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona w  roku objętym pomocą, wysokość pomocy jest ustalana proporcjonalnie do liczby miesięcy przypadających na okres po dokonaniu zmiany.

3)      Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji uzyskanej w ramach Programu PONE, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie. Jeżeli trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona poza Programem PONE, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ustępie 5 pkt 2 lit. e  niniejszej procedury.

4)      Potwierdzenie przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania, o którym mowa w ustępie 9 pkt 1, dokonywane jest na podstawie:

a) dokumentacji posiadanej przez Wydział ds. Jakości Powietrza, w razie
     przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania w ramach Programu
     PONE, albo

b) dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, o których mowa w ustępie
     5 pkt 2 lit. e,

c) kontroli przeprowadzanej przez Wydział ds. Jakości Powietrza w lokalu
      zamieszkanym przez ubiegającego się o pomoc, stwierdzającej brak
      czynnych palenisk i kotłowni węglowych.

5)      Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ustępie 5 pkt 2 niniejszej procedury, w roku kalendarzowym, na który ma zostać przyznana pomoc.

W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację strony ustala się na podstawie wniosku i zgromadzonych w toku postępowania dokumentów.