MOPS-2

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na podstawie  art. 7 w.w ustawy

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) placówkom oświatowym,podmiotom realizującym usługi w zakresie niszczenia dokumentów archiwalnych oraz asyście technicznej oprogramowania.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10  lat , od daty zaprzestania udzielenia korzystania z pomocy na podstawie ustawy,  licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestała Pani/Pan korzystania z pomocy, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 50 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Pomocy Dzieciom  MOPS, przy ul. Limanowskiego 13/5, Kraków, tel: 12 616–54-75,

e-mail: dd@mops.krakow.pl; www.mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego), innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub małoletniego;

2) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie skierowania lub odmowa wydania skierowania do placówki opiekuńczo-     wychowawczej typu interwencyjnego.Termin załatwienia

W przypadku dziecka umieszczonego w placówce na własny wniosek lub też wniosek rodzica, opiekuna prawnego, innej osoby umieszczenie następuje po rozpatrzeniu wniosku.

W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku,

umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego następuje niezwłocznie. O powyższym informuje się właściwy sąd, który wydaje stosowne.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis

aktu zgonu zmarłego rodzica;

2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

3) dostępna dokumentacja o stanie zdrowia dziecka;

4) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;

5) informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka;

6) inne dokumenty dotyczące dziecka.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art.103 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2012 o wspieraniu rodziny i systemie

zastępczej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm).Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania małoletni może zostać umieszczony w pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana m.in. w formie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego.

Skierowanie do placówki opiekuńczo - wychowawczej wydawane jest na podstawie orzeczenia Sądu. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego mogą zostać przyjęte dzieci m.in. na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) innej osoby lub własny. Zadaniem w/w placówki jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

Do w/w placówki nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.

Pobyt małoletniego w placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do czasu zakończenia trwającego

postępowania sądowego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne, zdrowotne, religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny, przydzielonym na podstawie odrębnych przepisów, plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodziną i osobami bliskimi, chyba, że Sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów

świadczeń zdrowotnych.