MOPS-19

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń realizowanych w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 , art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 3 i 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udzielenia wsparcia rodzinie licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania ze wsparcia; lub 5 lat w przypadku szkoleń i poradnictwa rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Pomocy Dzieciom  MOPS, ul. Limanowskiego 13/5, Kraków, tel: 12 616 -53-37, e-mail: dd@mops.krakow.pl oraz w  siedzibie Działu Pomocy Dzieciom MOPS ul. Mostowa 4, Kraków tel. 660-637 - 814, 660-637-841Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod podanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

2) W razie konieczności, inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania.  Odwołanie należy składać w Dziale Pomocy Dzieciom ul. Józefińska 14 30-529 Kraków.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);

3) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późń. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1) W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

2) Rodzinie zastępczej/ prowadzącemu rodzinny dom dziecka/ dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje „dodatek wychowawczy”.

3) Od kwoty dodatku wychowawczego nie jest odprowadzany podatek.

4) Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części;

-  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

-wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego świadczenia.

5) Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała.


 

Podmiot publikujący:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ - DYREKTOR
Osoba publikująca:
KAMIL CIEŚLA
Data wytworzenia:
2016-04-11
Data publikacji:
2018-09-06
Data aktualizacji:
2020-02-17