ML-26
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Mieszkaniowy Bank Zamian


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że: 

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, Referat Pomocy Mieszkaniowej

 

Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Oferta - zgłoszenie lokalu do Mieszkaniowego Banku Zamian, pobrana w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Wielopole 17a - parter) lub ze strony internetowej www.bip.krakow.pl, zawierająca opis zajmowanego lokalu, jego wielkość i stan techniczny (potwierdzona przez administrację budynku).

Wzór oferty stanowi załącznik do procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Włączenie oferty do Mieszkaniowego Banku Zamian.Termin załatwienia

Niezwłocznie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. § 29 Uchwały Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 Dostępność procedury

Procedura wraz z wnioskiem jest dostępna w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie, ul. Wielopole 17a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

Osoba zainteresowana może sprawdzić oferty w Mieszkaniowym Banku Zamian w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa, ul. Wielopole 17a, pok. 111 (I piętro) lub na stronie https://www.bip.krakow.pl/ (moduł „Ogłoszenia i komunikaty”, znajdujący się po prawej stronie, następnie moduł „Dobrowolna zamiana mieszkań”).

 

Oferty umieszczone w Mieszkaniowym Banku Zamian zachowują ważność przez okres jednego roku od daty ich wpływu.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: