ML-19
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień do lokalu i wydania skierowania do przedłużenia umowy najmu lokalu.

 

Informujemy, że:

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości potwierdzenia posiadanych uprawnień do lokalu i przedłużenia umowy najmu lokalu.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.  Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków;

Referat Przedłużeń Umów Najmu.

 

 

  

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Brak


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, Rynek Podgórski 1 - parter) lub ze strony internetowej http://bip.krakow.pl/ zawierający opis zajmowanego lokalu, jego wielkość i stan techniczny (potwierdzony przez administrację budynku).

2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu (skierowanie oraz umowa najmu).

3. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).

4. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

1) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.

2) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

3) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.

4) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

6) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji wraz z ewentualnym orzeczeniem dotyczącym podziału majątku dorobkowego (dotyczy osób, które są po rozwodzie lub pozostają w separacji). 

5. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci wnioskodawcy lub osób objętych wnioskiem (w przypadku, gdy urodzone dziecko nie było objęte poprzednio obowiązującą umową).

6. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługuje lub przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, w których wnioskodawca, jego małżonek oraz osoby objęte wnioskiem były zameldowane w latach poprzednich.

7. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, które przysługują zstępnym, wstępnym i rodzeństwu wnioskodawcy oraz jego małżonkowi.

8. Dokument potwierdzający zawarcie porozumienia o rozłożeniu na raty istniejących zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokalu (dotyczy osób, które posiadają zadłużenie z tego tytułu).

9. Oświadczenie o spłacie zadeklarowanej kwoty zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokalu powstałych przed zawarciem umowy najmu socjalnego (dotyczy osób, które posiadają zadłużenie z tego tytułu).

10. Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób ubiegających się o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego)

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na dalszy okres,

 

lub

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu - w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentacji.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.

 Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

1. Art. 4, art. 20, art. 21, 21b, art. 22, art. 23, art. 25a, art. 25b oraz art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 

2. § 3 ust. 1 pkt 3, § 5, § 12, § 30, § 33, § 35, załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Procedura jest dostępna w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie, Rynek Podgórski 1

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: