KM-46
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Legitymacja instruktora przedłużenie, wymiana, wtórnik


Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora (załącznik nr 1) oraz:

    a) ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

    b) ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

    c) legitymacja instruktora,

    d) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

2) Wniosek o wymianę legitymacji instruktora (załącznik nr 2) oraz:

    a) wyraźna fotografia,

    b) ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku braku miejsca na kolejną pieczęć),

    c) ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku braku miejsca na kolejną pieczęć),

    d) legitymacja instruktora,

    e) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

3) Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora (załącznik nr 3) oraz:

   a) wyraźna fotografia,

   b) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł,

w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach Banku Pekao S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000Forma załatwienia

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora.

Wymiana legitymacji instruktora nie podlega opłacie.

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora.Termin załatwienia

W dniu złożenia wniosku.Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o odmowie załatwienia sprawy.Podstawa prawna

1) Art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2) §24, §25 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1791 z późn. zm.).

3) Art. 35, art. 36, art. 104, art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4) Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?dok_id=28551