KM-44
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Obowiązki instruktorów i wykładowców


Załączniki do procedury:
Wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnienia i wpisania osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców szkolących kandydatów na kierowców lub motorniczych

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boksy 84 – 85,

tel. 12 616 91 13, 12 616 93 85, 12 616 93 55

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji [dostępne tutaj] w zakresie:

1) Numeru ewidencyjnego ośrodka, w którym instruktor/wykładowca prowadzi szkolenie.

2) Zmiany danych objętych wpisem, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia

3) Corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego (w załączeniu zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego).

4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Opłaty

1) Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy nie podlega opłacie.

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 Forma załatwienia

Wpisanie informacji do ewidencji instruktorów i wykładowców.Termin załatwienia

W dniu złożenia zawiadomienia.Podstawa prawna

1) Art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 38 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

2) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3) Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4) § 24, § 25, § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=28551Informacje dodatkowe dla klienta

Instruktor/wykładowca jest obowiązany:

1) Przekazywać staroście:

    a) numer ewidencyjny ośrodka, w którym prowadzi szkolenie, najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć

    b) informację o zmianie danych, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia

2) Corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego

3) Do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach

4) Rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki

5) Poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje

6) Posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu (dotyczy osoby posiadającej uprawnienia instruktora)

7) Posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu (dotyczy osoby posiadającej uprawnienia wykładowcy).

Obowiązek, o którym mowa w pkt. 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora/wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.