KM-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Tablice rejestracyjne - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych), wtórnik ub wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zmianę/wtórnik tablic rejestracyjnych/tablica-bagażnik [dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Zmiana tablicy/c rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie):

    a) dowód rejestracyjny,

    b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

    c) tablica/ce rejestracyjna,

    d) zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/c,

    e) oświadczenie, zawarte we wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 233 Kodeksu karnego (w przypadku zagubienia tablic).

2) Wtórnik tablicy/c rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie):

    a) dowód rejestracyjny,

    b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

    c) tablica rej. jeżeli skradziono 1 szt. z kompletu,

    d) tablica/ce rejestracyjna w przypadku zniszczenia.

    e) oświadczenie, zawarte we wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 233 Kodeksu karnego (w przypadku zagubienia lub kradzieży tablic).

3) Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik):

    a) dowód rejestracyjny,

    b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

    c) tablice rejestracyjne do wymiany jeżeli są to tablice tzw. "czarne" lub z "flagą RP".

4) Do wszystkich rodzajów spraw:

    a) dokument określający tożsamość:

        - działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

        - przedstawiciela właściciela pojazdu.

    b) W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej.

    c) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

       W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

    d) Potwierdzenie wniesienia opłat.

    e) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata komunikacyjna:

    a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    e) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    f) 18,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    g) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,

    h) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    i) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów w umówionym terminie, klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest niezwłocznie po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do UMK.

2) W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu rejestracyjnego może wynieść 44 dni.

3) Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru

    https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, t.j.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038 t.j.).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 t.j.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681 z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm. t.j.).

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.).

8) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Pojazd samochodowy (z wyłączeniem motocykla), dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem. Dlatego w przypadku posiadania tablic tzw. "czarnych" lub z "flagą RP" konieczna jest wymiana posiadanych tablic na nowe lub wydanie kompletu wtórników tablic rejestracyjnych.

2) Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic/ tablicy można pobrać tablice tymczasowe (czerwone) i pozwolenie czasowe.

3) Jeżeli pojazd, do którego wydany jest wtórnik tablic z dotychczasowym numerem jest przedmiotem współwłasności, wtedy wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4) Organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2017-05-17
Data publikacji:
2017-05-17
Data aktualizacji:
2018-01-08