KM-25
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne I piętro boks 84,

tel. 12-616-9355, faks 12-616-9353

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2) Załączniki do wniosku:

    a) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,

    b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

    c) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,

    d) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym,

    e) dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę,

    f) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

    g) potwierdzenie wniesienia opłat.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.Opłaty

1) Opłata skarbowa za:

    a) udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – 48 zł,

    b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa – udzielenie lub zmiana bądź odmowa udzielenia lub zmiany uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.Termin załatwienia

1) Do 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

2) Do 30 dni - w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego przedstawionego przez wnioskodawcę.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, t.j.).

2) §16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).

3) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).

4) Cześć III ust. 13 pkt 2 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396Informacje dodatkowe dla klienta

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

albo

2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

albo

4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c niniejszej procedury – zwolniona jest osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie to następuje, na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.