KM-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP


Załączniki do procedury:
wzór wniosku
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu [wzór dostępny tutaj].

II. Załączniki do wniosku:

 

1) Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży).

2) Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne).

3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4) Tablice rejestracyjne. Jeżeli rejestracja będzie dokonywana elektronicznie, to do wniosku należy dołączyć zdjęcie tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

5) Potwierdzenie wniesienia opłat.

6) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej.

b) przedstawiciela.

7) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

8) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

9) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

    a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    e) tablice indywidualne:

       - samochodowych 1.000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

       - motocyklowych 500 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    f) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    g) 13,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    h) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,

    i) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

    j) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.

3) Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

a) Opłaty związane z rejestracją pojazdu oraz opłata ewidencyjna:

92 1020 2892 2274 3035 0000 0000

 Forma załatwienia

1) Wydanie decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych.

2) Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie na stanowisku obsługi lub po pozostawieniu dokumentów na umówiony termin, klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez producenta do UMK.

2) W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji o rejestracji pojazdu może wynieść 44 dni.

3) Sprawdź status dokumentu na stronie PWPW:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status "Dokument do odbioru w urzędzie" lub otrzymasz SMS potwierdzającego gotowość wydania dokumentu.

 Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) W przypadku, gdy dane odnoszące się do właściciela pojazdu zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym dołącza się w oryginale dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2) W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

3) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z urzędu gdzie pojazd po raz ostatni był zarejestrowany, a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (ze stacji diagnostycznej), w przypadku gdy urząd wydający zaświadczenie na okoliczność utraty dokumentu nie zamieścił informacji o terminie następnego badania technicznego.

4) Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela.

5) Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.