KM-17
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji Pojazdów

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu pojazdu – tylko w przypadku zgłoszenia zbycia na dzienniku podawczym lub przesłania pocztą [dostępny tutej].

 

2) Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

 

3) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od upoważnienia/ pełnomocnictwa.

 

4) Dokument określający tożsamość:

   a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

   b) przedstawiciela.

 

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

 

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Dokonanie stosownej adnotacji na dokumencie zbycia oraz w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.Termin załatwienia

Niezwłocznie po zgłoszeniu faktu zbycia przez właściciela pojazdu.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, z późn.zm.).

4) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

   (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową. Należy wtedy przesłać wniosek dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

2) W przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zbycie działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli , składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.