KD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

 • Joanna Szulborska-Łukaszewicz: pok. 14, tel. 12-616-1917


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego - załącznik do niniejszej procedury.
 2. Dodatkowe dokumenty lub/i rekomendacje, które wnioskodawca uzna za ważne dla oceny wniosku.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia
 1. Akceptacja Prezydenta Miasta Krakowa laureata wybranego przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.
 2. Wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę.


Termin załatwienia

Raz w roku - podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru lub Nocy Teatrów.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
    Uchwała nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego"

 Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

 

• Nagroda jest przyznawana raz do roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

• Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). Nagroda może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

• Nagroda jest nagrodą pieniężną.

 

a) NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

 

b) NAGRODA SPECJALNA stanowi kwotę 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej, w przypadku uhonorowania zespołu kwota nagrody wynosi 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu. Została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Po raz pierwszy zostanie ona przyznana w 2017 roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

 

• Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

• Formularz wniosku, będący załącznikiem do niniejszej procedury, stanowi materiał pomocniczy dla wnioskodawców. Zgłoszenie kandydata do nagrody wraz z uzasadnieniem z pominięciem formularza nie dyskwalifikuje wniosku.

• Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, zwaną dalej Kapitułą. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Krakowa. W skład Kapituły wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy ds. kultury, dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. kultury, w tym jej przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału właściwego ds. kultury w Urzędzie Miasta Krakowa, przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich lub wskazany przez niego przedstawiciel Związku, przedstawiciele środowisk teatralnych i znawców teatru - minimum 3 osoby (artyści teatru, teatrolodzy, zarządzający teatrami). Kapituła opiniuje wnioski, podejmując decyzję bezwzględną większością głosów i przedstawia do akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa kandydatury do nagrody.

• Termin składania wniosków jest ogłaszany corocznie i przypada na miesiąc luty.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: