KD-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków

  • Joanna Szulborska-Łukaszewicz: pok. 14, tel. 12-616-1917


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego - załącznik do niniejszej procedury.
  2. Dodatkowe dokumenty lub/i rekomendacje, które wnioskodawca uzna za ważne dla oceny wniosku.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia
  1. Akceptacja Prezydenta Miasta Krakowa laureata wybranego przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.
  2. Wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę.


Termin załatwienia

Raz w roku - podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru lub Nocy Teatrów.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
      Uchwała nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 467, poz. 4516 ze zm.).


Dostępność procedury
  1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

 

• Nagroda jest przyznawana raz do roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

• Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). Nagroda może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

• Nagroda jest nagrodą pieniężną.

 

a) NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

 

b) NAGRODA SPECJALNA stanowi kwotę 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej, w przypadku uhonorowania zespołu kwota nagrody wynosi 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu. Została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Po raz pierwszy zostanie ona przyznana w 2017 roku za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury).

 

• Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

• Formularz wniosku, będący załącznikiem do niniejszej procedury, stanowi materiał pomocniczy dla wnioskodawców. Zgłoszenie kandydata do nagrody wraz z uzasadnieniem z pominięciem formularza nie dyskwalifikuje wniosku.

• Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, zwaną dalej Kapitułą. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Krakowa. W skład Kapituły wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy ds. kultury, dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. kultury, w tym jej przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału właściwego ds. kultury w Urzędzie Miasta Krakowa, przewodniczący krakowskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich lub wskazany przez niego przedstawiciel Związku, przedstawiciele środowisk teatralnych i znawców teatru - minimum 3 osoby (artyści teatru, teatrolodzy, zarządzający teatrami). Kapituła opiniuje wnioski, podejmując decyzję bezwzględną większością głosów i przedstawia do akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa kandydatury do nagrody.

• Termin składania wniosków jest ogłaszany corocznie i przypada na miesiąc luty.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: