KD-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi prowadzenie sprawy związanej z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym/ zmianę stawki czynszowej w lokalu użytkowym pozyskanym w trybie przetargu.

Ponadto dane osobowe mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych lub archiwizacja.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości realizowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym/ zmianę stawki czynszowej w lokalu użytkowym pozyskanym w trybie przetargu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

 

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15, tel. 12 616 1918.

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

1) Wniosek o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z zasobów Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury. Załączniki do wniosku:

  a. kserokopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

  b. wszelkie materiały, które mogą pomóc Komisji ds. Galerii Sztuki w podjęciu decyzji o przyznaniu lokalu na prowadzenie galerii sztuki.

 

 

2) Wniosek o wsparcie realizacji projektu artystycznego/wystawy realizowanej w krakowskiej galerii (nie obowiązuje formularz), złożony co najmniej 2 miesiące przed planowaną realizacją. Wniosek powinien zawierać, m.in.: opis projektu, termin i miejsce realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów.

 Opłaty


Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

 

1) Opinia Komisji ds. Galerii Sztuki - w przypadku najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki.

 

2) Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku – w przypadku wsparcia projektu/wystawy.

 Termin załatwienia

 

1) Do 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku - pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. Galerii Sztuki.

 

2) Do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku o wsparcie projektu/wystawy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Opinia Komisji ds. Galerii Sztuki.
  2. Umowa na realizację projektu artystycznego/wystawy.


Tryb odwoławczy


Nie dotyczyPodstawa prawna

 Uchwała Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.).Dostępność procedury

 

  1. Punkty obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

 

1) Program dotyczy prowadzenia galerii sztuki w lokalach użytkowych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach oraz wspierania realizacji projektów artystycznych/wystaw realizowanych w krakowskich galeriach sztuki.

 

2) Program umożliwia podjęcie i prowadzenie działalności w lokalach użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach, tj. najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym oraz przy uwzględnieniu preferencyjnej stawki czynszowej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

3) Warunkiem pozyskania lokalu z przeznaczeniem na galerię sztuki w ramach programu, jest zobowiązanie wnioskodawcy do:

    a) prowadzenia działalności wystawienniczej połączonej ze świadczeniem usług w zakresie sztuki oraz sprzedażą dzieł sztuki,

    b) realizowania określonego programu artystycznego,

    c) prowadzenia dokumentacji działalności wystawienniczej w formie: katalogów, plakatów, afiszy, recenzji, rejestracji video lub innych.

 

4) Priorytetowe kryteria wyboru:

    a) posiadane wykształcenie w zakresie sztuk plastycznych,

    b) doświadczenie w zakresie działalności wystawienniczej,

    c) dotychczasowe osiągnięcia, rekomendacje itd.,

    d) aktywność wystawiennicza,

    e) opis zamierzeń artystycznych,

    f) znaczenie prowadzonej działalności wystawienniczej dla rozwoju kultury Krakowa, znaczenie proponowanego profilu galerii dla środowiska artystycznego Krakowa,

    g) plan finansowy.

 

5) Wnioskodawca – po uzyskaniu pozytywnej opinii ds. Galerii Sztuki – zobowiązany jest nawiązać kontakt z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

6) Z upływem każdego kolejnego roku kalendarzowego Komisja ds. Galerii Sztuki stwierdzi, czy podmiot spełnia warunki określone w ust. 4. W przypadku negatywnej oceny, wynikającej z ww. weryfikacji, wynajmujący wypowie umowę, zgodnie z zawartym w niej terminem wypowiedzenia.

 

7) W przypadku zawarcia umowy dotyczącej wsparcia realizacji projektu artystycznego/wystawy realizowanej w krakowskiej galerii przez Gminę Miejską Kraków Wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczenia w swych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu lub na zewnętrznych nośnikach informacyjnych o wydarzeniu logo miasta Kraków oraz logo stron internetowych miasta i linku internetowego www.krakow.pl.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: