JP-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Jakości Powietrza

Udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę środowiska.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Trybunał Obrachunkowy i Prokuratura Europejska oraz podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska Kraków celem realizacji procesu dotacji.

4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała XXXVI/915/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji

o wysokości przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

1. Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski w wersji elektronicznej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu można wysłać przy użyciu:

a) platformy ePUAP (link), przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego, wniosek podpisany bezpłatnym profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

b) konta mailowego Wnioskodawcy, wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym, wysłany na adres mailowy Wydziału JP jp.umk@um.krakow.pl .

 

2. Załatw sprawę w inny sposób:

Wnioski w wersji papierowej o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami w formie kserokopii można złożyć:

a) do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1,

b) w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

c) przesyłając pocztą na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza (adres: Wydział ds. Jakości Powietrza 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 2).

 Sprawę załatwia

Wydział ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2:

Referat Udzielania Dotacji.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (złożony lub przesłany w wersji papierowej albo przesłany w wersji elektronicznej) o udzielenie dotacji celowej dla osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, zawierający m.in.:

a) oznaczenie wnioskodawcy,

b) poprawnie wypełnione wszystkie wymagane rubryki,

c) podpis wnioskodawcy lub działającego w jego imieniu pełnomocnika (w przypadku wniosku w wersji elektronicznej z podpisem zaufanym albo kwalifikowanym).

2. Załączniki do wniosku (w formie kserokopii w przypadku wniosku w wersji papierowej albo w formie skanu w przypadku wniosku w wersji elektronicznej):

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością - księga wieczysta lub akt własności;

2) w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – jeśli dotyczy;

3) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na wykonanie zadania – jeśli dotyczy;

4) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy;

5) oświadczenie składane w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków;

6) inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które zostały rozpatrzone pozytywnie:

informacja o ocenie wniosku i wysokości przyznanej dotacji – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które rozpatrzono negatywnie:

1) informacja o ocenie wniosku – lista wniosków zamieszczana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) zawiadomienie wnioskodawcy o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z podaniem przyczyny:

- pisemnie na adres korespondencyjny wskazany we wniosku w wersji papierowej;

- elektronicznie na adres e-mail, z którego wpłynął wniosek z podpisem kwalifikowanym;

- elektronicznie za pośrednictwem profilu ePUAP.

(informacja ta zostanie przesyłana w takiej samej formie w jakiej Wnioskodawca złożył do Urzędu Miasta Krakowa swój wniosek).

 Termin załatwienia

Niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

3. Uchwała Nr XXXVI/915/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w okresie trwania naboru.

2. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) zakup i montaż powietrznych pomp ciepła służących do ogrzewania budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych i/lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych;

2) zakup i montaż gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych albo do ogrzewania budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

3) zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub wspomagania centralnego ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania;

4) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

3. Jeden wniosek dotyczy jednej instalacji odnawialnego źródła energii, chcąc ubiegać się np. o dofinansowanie do dwóch instalacji należy złożyć dwa niezależne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Dotacja udzielana jest do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których:

1) nie jest prowadzona działalność gospodarcza;

2) istnieje ogrzewanie proekologiczne;

3) w przypadku realizacji zadania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, w których znajdują się paleniska na paliwo stałe, warunkiem otrzymania dotacji jest ich likwidacja.

5. Dotacja nie obejmuje:

1) kosztów zakupu i montażu pomp ciepła gruntowych/powietrznych lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej;

2) kosztów zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych w przypadku montażu na podłożu (dachu) wykonanym z materiału zawierającego azbest.

6. Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 4) uchwały nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

7. Dopuszcza się tryb szczególny z pierwszeństwem rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej. Uprawnieni do rozpatrzenia w pierwszej kolejności są wnioskodawcy, którzy składali wniosek na instalację odnawialnego źródła energii w ramach PONE, ale z powodu braku środków finansowych nie otrzymali dofinansowania.

8. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

9. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas inwestor może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja.

10. Procedura przewiduje dwa alternatywne sposoby złożenia wniosków o udzielenie dotacji celowej:

1) W wersji papierowej wniosek wraz z kserokopią załączników można złożyć:

- do specjalnego pojemnika Wydziału ds. Jakości Powietrza znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1.

- w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 - po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu,

- przesyłając pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza.

2) W wersji elektronicznej wniosek wraz z zeskanowanymi załącznikami przesyłać poprzez platformę ePUAP (wniosek z podpisem zaufanym) albo na adres mailowy Wydziału JP (wniosek z podpisem kwalifikowanym).

11. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, którym jest profil zaufany.

12. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

13. W myśl ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.