GS-8
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych


Śródmieście

 • Justyna Socha, pok. 109, tel.: (12) 616 9831

Krowodrza

 • Wojciech Walczak, pok. 105, tel.: (12) 616 9905

Nowa Huta

 • Magdalena Zimmer, pok. 109, tel.: (12) 616 9833

Podgórze

 • Daniel Ptak, pok. 105, tel.: (12) 616 9905

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Bartłomiej Popielak, pok. 111, tel.: (12) 616 9826

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości / oryginał /.Opłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Forma załatwienia
 1. Akt notarialny - w przypadku zgody stron, zawarcie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.
 2. Pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego kierowany poprzez Zespół Radców Prawnych do sądu powszechnego - w przypadku braku zgody stron, przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 240 Kodeksu cywilnego, tj. korzystaniu przez użytkownika wieczystego z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności, jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
 3. Pismo Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta - odmowa rozwiązania użytkowania wieczystego w formie pisma.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis, ręczny wypis lub komputerowy wydruk księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Opinie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i/lub miejskich jednostek organizacyjnych.
 3. Notatka służbowa z wizji w terenie względnie protokół z oględzin nieruchomości.
 4. Akt notarialny ustanawiający prawo użytkowania wieczystego / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 5. Mapa ewidencyjna nieruchomości, względnie mapa stanowiąca wydruk z zasobów stosownego systemu informatycznego.

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 3. Ostateczna decyzja o nabyciu z mocy prawa użytkowania wieczystego lub ostateczna decyzja o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 4. Oświadczenie użytkownika wieczystego w formie prawem przewidzianej w sprawie wyrażenia zgody na przedterminowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego poprzez zawarcie aktu notarialnego.
 7. Protokół rokowań.
 8. W razie konieczności inne niezbędne dokumenty, w tym dokumenty archiwalne.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


Dostępność procedury

1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)Informacje dodatkowe dla klienta

Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek.