GS-58
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Wydanie zaświadczenia z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

 Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 98 93
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 99 47
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 99 12
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 98 95
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 98 92
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 98 95

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z powołaniem się na przepis prawa albo zawierający uzasadnienie interesu prawnego wnioskodawcy do uzyskania urzędowego potwierdzenia określonych faktów.
 2. Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku (w przypadku, gdy osoba będąca właścicielem nieruchomości w chwili przejęcia nie żyje) /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 4. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie (np. kopia decyzji, wskazanie oznaczenia nieruchomości, dane właściciela)/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia
 1. Zaświadczenie.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


Termin załatwienia

Do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia (art. 219 w związku z art. 141 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

Art. 217 – art. 220 Kodeksu postępowania administracyjnego/.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.