GS-52
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddawanie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków w dzierżawę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania docieplenia budynku


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności,


Śródmieście:

 • Joanna Kamińska, pok. 308, tel. (12) 616-9891

  Magdalena Stobierska, pok. 308, tel. (12) 616 9891

Krowodrza:

 • Iwona Gierczak, pok. 309, tel. (12) 616-9888
 • Agnieszka Michalik, pok. 309, tel. (12) 616-9888

Podgórze:

 • Małgorzata Kurbiel, pok. 310, tel. (12) 616-9886

 • Sylwia Grela, pok.310 tel. (12) 616-9886

Nowa Huta:

 • Elżbieta Drzymała, pok. 308A,tel. (12) 616-9889
 • Lidia Wojtas, pok. 308A,tel. (12) 616-9889
 • Małgorzata Kalęba - Wędzina,  pok. 308A,tel. (12) 616-9983

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury - www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o oddanie nieruchomości w dzierżawę zawierający następujące informacje:

- nazwa wspólnoty Mieszkaniowej, NIP, Regon

- dane osoby/osób reprezentujących Wspólnotę (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej - nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

- oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów,

- położenie nieruchomości,

- powierzchnię dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod wykonanie warstwy dociepleniowej.

 

Załączniki do wniosku:

 1. Mapa ewidencyjna wydana przez Wydział Geodezji z zaznaczonym zakresem przedmiotu dzierżawy /uwierzytelniona kopia/,
 2. Uchwała o powołaniu członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
 3. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażająca zgodę na zawarcie umowy dzierżawy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowymOpłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzanych operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, wznowienia granic.
 
 


Forma załatwienia

Umowa dzierżawy nieruchomości.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z wizji w terenie.

2) Protokół z badania księgi wieczystej /odpis z księgi wieczystej/.

3) Protokół z ustaleń dotyczących przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzony na podstawie informacji publikowanych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

4) Opinie:

- Wydziału Kształtowania Środowiska,

- Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

- Biura Planowanie Przestrzennego – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- innych merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz właściwych instytucji branżowych – w przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym.

5) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.

6) Potwierdzenie, iż wnioskodawca/klient posiada uregulowane zobowiązania finansowe z tytułu bezumownego korzystania oraz z tytułu czynszu dzierżawnego z nieruchomości objętej wnioskiem.Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
 1. Art. 693 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Art. 4 pkt. 9 i 9b1, art. 13 ust.1, art.25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/
 3. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).
 4. Zarządzenie Nr 1852/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, z późn. zm.
 5. Zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa, z późn. zm.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców,
 2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów (jeżeli przedmiotem wniosku jest część działki, wnioskodawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego fragmentu na mapie).
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych.
 3. Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzasadnionych indywidualnym charakterem sprawy.
 4. W umowie dzierżawy wnioskodawca zostanie zobligowany do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: