GS-45
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej.


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury GS-45.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

- nieruchomości  Gminy Miejskiej Kraków

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

 • Beata Ptaszek, pok. 112, tel. 12 616 9836
 • Agnieszka Kruczek, pok. 109, , tel. 12 616 9833
 • Marta Kubica - Lewandowska, pok. 112, tel. 12 616 9836
 • Magdalena Tylman, pok. 104, tel. 12 616 9920

nieruchomości Skarbu Państwa

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 • Alina Ornatowska, pok. nr: 111, tel. 12 616 9835


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Obejrzyj wersję w języku migowym

NIe dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek współwłaściciela lub współwłaścicieli o zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej /oryginał /.
 2. Pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości, operatu podziału nieruchomości, ewentualnie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oraz o zobowiązaniu się wnioskodawcy do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z umową zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez podział geodezyjny (załącznik do procedury) /oryginał /.


Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości, operatu podziału nieruchomości, ewentualnie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oraz do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z umową zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej.

 

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego. Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Odpis, ręczny wypis lub komputerowy wydruk księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Raport z rejestru gruntów dla nieruchomości.
 3. Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzedzona opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Wstępny projekt podziału nieruchomości.
 6. Operat podziału nieruchomości.
 7. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zniesienie współwłasności w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa.
 8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.
 9. Protokół z rokowań.

Dokumenty, jakie mogą zostać uzyskane w postępowaniu

 1. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 210-212 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa
 2. § 9 ust. 3 uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741)


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: