GS-34
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej


Załączniki do procedury:
załącznik do procedury GS-34

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 9893
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 9947
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 9912
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 9895
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 9892
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 9895

Zadaj pytanie w sprawie procedury: https://www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zawierający następujące informacje określające:
  - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
  - cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
  - powierzchnię nieruchomości określoną w m2 oraz powierzchnię nieruchomości przeznaczoną do zajęcia,
  - dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
  - właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów,
 2. Dokumenty z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości,
 3. Wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. Mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem z wrysowanym planowanym przebiegiem infrastruktury,
 5. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
 6. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 5 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
 7. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.
Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.
2) Wniosek do Wojewody Małopolskiego o wyłączenie Prezydenta Miasta Krakowa od załatwienia sprawy w przypadku, gdy stroną postępowania jest Gmina Miejska Kraków.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w terenie.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna

Art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury

1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)Informacje dodatkowe dla klienta

Z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna realizująca cel publiczny.
Decyzja ostateczna, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki.
W przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.