GS-33
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości


Załączniki do procedury:
GS-33.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości:

 

Krowodrza, Śródmieście:

 • Hubert Mazur, nr: 408 A, tel.: (12) 616 9872;

Nowa Huta:

 • Joanna Lewek-Pasela, pok. 410, tel.: (12) 616 9873;
 • Kinga Czerwińska, nr: 410, tel.: (12) 616 9854;

Podgórze:

 • Krzysztof Barczyk pok. nr: 408, tel.: (12) 616 9930;
 • Mateusz Lech pok. nr:  408, tel. (12) 616 9855

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o zwrot nieruchomości zawierający oznaczenie nieruchomości /oryginał/.
2) Postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku lub zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłych właścicielach nieruchomości /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia
 1. Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego o wyznaczenie właściwego organu do załatwienia sprawy zwrotu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu.
 2. Decyzja administracyjna - w przypadku gdy nieruchomość objęta wnioskiem nie stanowi własności Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu.


Termin załatwienia
 1. Do 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji w przypadku wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o wyznaczenie właściwego organu do załatwienia sprawy zwrotu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu.
 2. Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji w przypadku wydawania decyzji administracyjnych.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości.
 2. Decyzja o odszkodowaniu (wyłącznie w przypadku orzekania o zwrocie nieruchomości).
 3. Aktualne odpisy ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
 4. Aktualna mapa ewidencyjna.
 5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przedstawiająca historię nieruchomości od dnia wywłaszczenia (np. mapa katastralna, wykazy zmian gruntowych, projekty podziałów) - jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości o nieaktualnym oznaczeniu.
 6. Dokumenty archiwalne z Archiwów Zakładowych, Archiwum Państwowego, itp.(wyłącznie w przypadku orzekania w przedmiocie zwrotu nieruchomości).
 7. Informacje uzyskiwane we właściwych merytorycznie Wydziałach UMK oraz jednostkach miejskich.
 8. Protokół z rozprawy administracyjnej - w przypadku orzekania na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 9. Operat podziału nieruchomości lub wznowienia znaków (punktów) granicznych (wyłącznie w przypadku orzekania o zwrocie nieruchomości).
 10. Operat szacunkowy (wyłącznie w przypadku orzekania o zwrocie nieruchomości).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127§1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna

Art. 4 pkt 9b1, art. 136 – 142, art. 216, art. 217 ust.2, art. 229 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.