GS-30
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zbywanie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

   

 

Informujemy, że:

 

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

  

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.plSprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków 

 

Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

  

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

  

Podgórze:

 •  Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

  

Nowa Huta: 

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pok. 209, tel.: (12) 616-9858 

Śródmieście, Krowodrza: 

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel.: (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 210, tel.: (12) 616-9857

  

Nieruchomości Skarbu Państwa

 

  

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

  

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 

 • Bartłomiej Popielak, pok. nr 106A, tel. (12) 616 98 26

   


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek (oryginał).
 2. Aktualna mapa zasadnicza (w kolorze) z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 3. Zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 4. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).
 5. W przypadku nieruchomości zabudowanej oświadczenie lub operat biegłego rewidenta potwierdzający, że budynek (budowla) został wzniesiony ze środków własnych wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury) ewentualnie nabył on nakłady związane z jego wzniesieniem.
 6. Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury).

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty: materiałów geodezyjno - kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi

 Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wypis z rejestru gruntów oraz poświadczenie prawa własności.

2) Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto - księgowe.

3) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w szczególności:

 - Wydziału Planowania Przestrzennego,

    w miarę potrzeby:

 -  Wydziału Kształtowania Środowiska,

 -  Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 - Zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego,

 a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

4) Dokumentacja oględzin w terenie.

5) Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych roszczeń.

6) Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy jest wymagany).

7) Operat szacunkowy.

8) Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

9) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

10) Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

11) Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Od wypowiedzenia wydanego przez Wydział Skarbu Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Skarbu Miasta w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741, z późn. zm.).

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa ( www.bip.krakow.pl).

 


 Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.