GS-29
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Oddawanie nieodpłatne garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Skarbu Państwa ich najemcom z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, 31-525 Kraków

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

  • Martyna Rykała, pok.106, tel.:(12) 616-9825

 Zadaj pytanie w sprawie procedury: https://www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek o oddanie działki w użytkowanie wieczyste zabudowanej garażem wybudowanym ze środków własnych /oryginał/.
  2. Aktualna mapa ewidencyjna /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
  3. Wypis z rejestru gruntów /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
  4. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę/oryginał lub uwierzytelniona kopia/.
  5. Umowa o najem lub dzierżawę /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym

 Opłaty
  1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16    listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  2. W przypadku oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.


Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Raport z rejestru gruntów dla nieruchomości.
2) Materiały geodezyjno - kartograficzne i wieczysto - księgowe.
3) Dokumentacja oględzin w terenie.
4) Opinie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa:
- Biura Planowania Przestrzennego,
- Wydziału Kształtowania Środowiska
5) Sprawozdanie stanu prawnego nieruchomości (badanie czy w stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone roszczenia poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców).
6) Sprawozdanie czy o toczącym się postępowaniu administracyjnym dotyczącym prawidłowości nabycia nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
7) Operat podziału nieruchomości (w przypadku konieczności dokonania podziału)
8) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości
9) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem.
10) Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
11) Przygotowanie protokołu rokowań w sprawie po podjęciu przez Prezydenta Miasta Krakowa i Wojewodę Małopolskiego zarządzeń, o których mowa w pkt. 9 i 10.
12) Przekazanie dokumentacji do kancelarii notarialnej.Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

Art. 34 ust.1 pkt 1, art.35 ust 1,2 art.37 ust. 2 pkt 1 art. 67 ust.1, art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.Informacje dodatkowe dla klienta

Zaświadczenie o samodzielności garażu będzie konieczne w przypadku lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym.