GS-28
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zamiana nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta,  ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Przetargów i Zamian

 • Ewa Krawczyk: pok. 413, tel.: (12) 616 9910

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o zamianę nieruchomości /oryginał/.
 2. Aktualna kopia mapy ewidencji gruntów i mapy sytuacyjno-wysokościowej (oferowanej Gminie Miejskiej Kraków /Skarbowi Państwa nieruchomości) /uwierzytelniona kopia/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Umowa cywilno-prawna lub pismo Wydziału Skarbu Miasta w przypadku odmowy zamiany nieruchomości.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacjiDokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Wypis lub raport z rejestru gruntów.
 2. Kopia mapy ewidencyjnej nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa (wydruk z programu MSIP VIEWER).
 3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z nakładką uzbrojenia nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa (wydruk z programu MSIP VIEWER).
 4. Opinie innych komórek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 5. Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków sporządzony odręcznie lub wydruk z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy danych Ksiąg Wieczystych i oryginał do umowy.
 6. Notatka z wizji w terenie.
 7. Ewentualny operat podziałowy działki.
 8. Operaty szacunkowe nieruchomości.
 9. Informacja wraz z wykazem nieruchomości opiniowana przez komisje merytoryczne Rady Miasta Krakowa.
 10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 11. Protokół rokowań.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 14 ust. 3 i 4, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa tekst jednolity – ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Nie dotyczy.