GS-25
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową


Załączniki do procedury:
załącznik do procedury GS-25

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29

 

- nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności

 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 • Wojciech Lech, pok. 311, tel.: 12 616 9887
 • Dawid Kmieć, pok. 311, tel.: 12 616 9887
 • Joanna Adamczyk, pok. 309, tel.: 12 616 9913

- nieruchomości Skarbu Państwa

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście

 • Agnieszka Gatarska - Kruczek, pok. nr: 218, tel.: 12 616 9903
 • Ewa Chmielewska - Bielecka, pok. nr: 218, tel.: 12 616 9903


Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 Pisemny wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową zawierający następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej - nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów (władnącej oraz obciążanej),
 • położenie nieruchomości,
 • powierzchnię oraz opis przebiegu drogi służebnej.

 

Załącznik do wniosku:

 1. Mapa ewidencyjna wydana przez Wydział Geodezji w zakresie obejmującym całą nieruchomość władnącą i obciążaną z naniesionym przebiegiem drogi służebnej i podaniem jej wymiarów /uwierzytelniona kopia/.
 2. Wypis z rejestru gruntów nieruchomości władnącej /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem /.
 3. Wydruk księgi wieczystej dla nieruchomości władnącej z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa wydana przez Wydział Geodezji /uwierzytelniona kopia /.
 5. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury) /oryginał/.
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 

 

 Opłaty
 1. Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty sporządzanych operatów szacunkowych, materiałów geodezyjno-kartograficznych, podziałów nieruchomości, wznowienia granic, a także koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej.

 Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.

W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Protokół z wizji w terenie.

2) Odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości obciążanej.

3) Opinie Wydziałów / Biur Urzędu Miasta Krakowa:

 • Wydziału Planowania Przestrzennego,
 • Wydziału Kształtowania Środowiska,
 • Wydziału Spraw Administracyjnych – w przypadku, gdy nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie placu targowego, terenów zarządzanych przez Wydział Spraw Administracyjnych oraz w przypadku wszczęcia nowych postępowań dotyczących lokalizacji obiektów i w miarę potrzeby innych właściwych merytorycznie w danej sprawie.

4) Opinia zarządcy drogi – Zarządu Dróg Miasta Krakowa, dla nieruchomości przylegającej do pasa drogowego.

5) Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

6) W przypadku postępowań w obszarze uznanym za szczególnie chroniony opinia właściwych służb konserwatorskich.

7) W przypadkach uzasadnionych stanem faktycznym opinie innych merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz właściwych instytucji branżowych.

8) Operat szacunkowy określający utratę wartości nieruchomości w związku z ustanowieniem drogi służebnej.

9) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 285 – 295 ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny.

2) Art. 4 pkt 9 i 9b1, art. 11, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

3) W przypadku nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków - Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków – tekst jednolity (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców.
 2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów (jeżeli przedmiotem wniosku jest część działki, wnioskodawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego fragmentu na mapie).
 2. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych.
 3. Dopuszcza się możliwość wezwania wnioskodawcy do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzasadnionych indywidualnym charakterem sprawy.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: