GS-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

 

Podgórze: 

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

 

Nowa Huta, Śródmieście: 

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pk. 209, tel.: (12) 616-9858

   

Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel:. (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 210, tel. (12) 616-9857

  

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście: 

 • Bartłomiej Popielak, pok.106-A, tel.: (12) 616-9826

 

 

 

 


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek zawierający uzasadnienie oraz charakterystykę prowadzonej działalności (oryginał).
 2. Aktualna mapa zasadnicza (w kolorze) z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 3. Statut wnioskodawcy (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego na realizację inwestycji lub remont np.: gwarancje bankowe, deklaracje sponsorów itp. (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 5. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury).
 6. Opis zamierzonej do realizacji inwestycji.
 7. W przypadku nieruchomości zabudowanej oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do procedury) lub operat biegłego rewidenta potwierdzający, że budynek (budowla) został wzniesiony ze środków własnych wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego ewentualnie nabył on nakłady związane z jego wzniesieniem.
 8. Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do procedury).

 

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Wnioskodawca ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

 Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.

 Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wypis z rejestru gruntów oraz poświadczenie prawa własności.

2) Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto – księgowe.

3) Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w szczególności:

 - Wydziału Planowania Przestrzennego,

w miarę potrzeby:

 - Wydziału Kształtowania Środowiska,

 - Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 - Zarządcy drogi dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego,

 a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.

5) Dokumentacja oględzin w terenie.

6) Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych roszczeń.

7) Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy jest wymagany).

8) Operat szacunkowy.

9) Uchwała RMK w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

10) Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

11) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.

12) Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

13) Protokół z rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 741, z późn. zm.).

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowego Serwer Danych Przestrzennych bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: