GS-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Zbywanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury GS 2.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

 

Podgórze:

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Marcela Zając, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

Nowa Huta, Śródmieście:

 • Maria Laska; pok. 211, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pok. 211, tel.: (12) 616-9858

 

Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel.: (12) 616-9857
 • Jan Kolasa; pok. 209, tel. (12) 616-9857

 

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 • Bartłomiej Popielak, pok.106-A, tel.: (12) 616-9826

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek zawierający uzasadnienie oraz charakterystykę prowadzonej działalności.
 2. Aktualna mapa ewidencyjna gruntów /uwierzytelniona kopia/.
 3. Statut jednostki, pełny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej /oryginał lub uwierzytelniona kopia /.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego na realizację inwestycji lub remont (np.: gwarancje bankowe, deklaracje sponsorów itp.) /oryginał lub uwierzytelniona kopia /.
 5. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury).
 6. Oświadczenie w przypadku osoby fizycznej lub operat biegłego rewidenta  w przypadku osoby prawnej potwierdzający, że budynek został wzniesiony ze środków własnych wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego/oryginał lub uwierzytelniona kopia /.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art.2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.


Forma załatwienia
 1. Umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W przypadku odmowy – pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.


Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Wypis z rejestru gruntów oraz poświadczenie prawa własności.
 2. Materiały geodezyjno-kartograficzne i wieczysto – księgowe.
 3. Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w szczególności:  Biura Planowania Przestrzennego, w miarę potrzeby: Wydziału Kształtowania Środowiska, Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządcy drogi (ZIKIT w Krakowie) dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego, a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.
 4. Dokumentacja oględzin w terenie.
 5. Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw.
 6. Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy jest wymagany).
 7. Operat szacunkowy.
 8. Uchwała RMK w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
 9. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę na zbycie
 10. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
 12. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
 13. Protokół z rokowań.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2, pkt 3, 10, art. 68 ust. 1, pkt 2, 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl, raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych) bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.