GS-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat


Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

 

Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym

 

Podgórze:

 • Łukasz Domański, pok. 207, tel.: (12) 616-9859
 • Patrycja Grochmal, pok. 207, tel.: (12) 616-9934

 

Nowa Huta:

 • Maria Laska; pok. 209, tel.: (12) 616-9948
 • Jan Piecuch; pk. 209, tel.: (12) 616-9858

 

Śródmieście, Krowodrza:

 • Barbara Frączek; pok. 211, tel:. (12) 616-9857

 

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

 

 

Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście:

 

 • Bartłomiej Popielak, pok.106-A, tel.: (12) 616-9826

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek /oryginał/.
 2. Aktualna mapa ewidencyjna /uwierzytelniona kopia/.
 3. Decyzja o pozwoleniu na budowę z lokalizacją stałą /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 4. Oświadczenie, że strona wybudowała lub nabyła własność nakładów związanych z wzniesieniem budynku z własnych środków finansowych /oryginał/.
 5. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury) /oryginał/.

Kopie dokumentów może uwierzytelnić pracownik Wydziału Skarbu Miasta, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 2. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno - kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami.


Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.
W przypadku odmowy - pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty podpisania protokołu z rokowań (tj. daty zgromadzenia pełnej dokumentacji).Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Umowa dzierżawy zawarta z Gminą Miejską Kraków lub Skarbem Państwa jednorazowo na okres, co najmniej 10 lat.
 2. Raport z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków na prawach powiatu i Skarbu Państwa.
 3. Materiały geodezyjno - kartograficzne i wieczysto - księgowe.
 4. Dokumentacja oględzin w terenie.
 5. Opinie innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych:
  •  Biura Planowania Przestrzennego
  w miarę potrzeby:
  •  Wydziału Kształtowania Środowiska,
  •  Wojewódzkiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  •  zarządcy drogi (Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) dla nieruchomości przyległej do pasa drogowego, a także innych właściwych merytorycznie jednostek i instytucji branżowych.
 6. Dokumentacja dotycząca ustalenia poprzednich właścicieli i ich ewentualnych praw.
 7. Operat podziału nieruchomości (w przypadku, gdy sprzedaży podlegać będzie jedynie część nieruchomości).
 8. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
 9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz dodatkowo Zarządzenie Wojewody Małopolskiego wyrażające zgodę zbycia w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 10. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 11. Protokół z rokowań.


Podstawa prawna
 1. Art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 2. Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXXVIII/346/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków dzierżawionych na podstawie umów zawartych, co najmniej na 10 lat, zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą.


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Strona internetowa( www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

BrakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2009-05-22
Data publikacji:
2020-01-30
Data aktualizacji:
2020-02-19