GK-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania opinii do analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiazujących przepisów prawa.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) opis powiązania planowanej inwestycji z istniejącym układem drogowym z wyszczególnieniem kategorii dróg,
2) rysunek planu sytuacyjnego analizowanego odcinka drogi w skali, co najmniej 1:2000, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
3) dla wniosków dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej będącej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa do parametrów drogi publicznej - oświadczenie Dyrektora ZDMK o zobowiązaniu się do przygotowania projektu stosownej uchwały w sprawie zaliczenia przebudowanej drogi do kategorii dróg publicznych.Forma załatwienia

Opinia dotycząca analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, pisemna wydana przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK na podstawie upoważnienia Nr 156/ 2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 2011 roku.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Podstawa prawna
  1. Art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:
a) Referacie Rozwoju Systemu Transportu, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
b) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez właściwego zarządcę drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.
  2. Procedura jest dostępna w:

            a) Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportu, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

            b) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).