GD-35
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz materiałów i informacji na wniosek Komorników Sądowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Wydawania Danych z Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak: pok. 6A, tel. (12) 616-9542

Zadaj pytanie w sprawie procedury www.bip.krakow.pl/idz

 

Realizacja wniosków składanych przez Komorników Sądowych:

pok. 115a tel. (12) 616-9696Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wypełniony wniosek, którego wzór stanowią załączniki do niniejszej procedury.Opłaty

1. Opłatę pobiera się po udostępnieniu materiałów zasobu lub po wykonaniu czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na wezwanie do uiszczenia opłaty wystawione zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty wystawiony zgodnie ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik do wezwania, o którym mowa powyżej.

3. Opłaty za udostępnianie zasobu oraz za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Opłatę w wysokości wskazanej na Dokumencie Obliczenia Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy nr: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 z tytułem przelewu: oznaczenie kancelaryjne Dokumentu Obliczenia Opłaty i Sygn. akt KM w terminie: 30 dni od dnia wystawienia wezwania lub w kasach UMK. Istnieje możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

5. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobiera opłatę za wysłanie materiałów pod wskazany adres zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten nie dotyczy wysyłki wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego.

6. Stawki opłat za udostępnienie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.Forma załatwienia

1. Wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego, upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

2. Wydanie wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych.

3. Wydanie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w formie:

- elektronicznej (w formacie SWDE)

wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

4. Wydanie poświadczonej mapy zasadniczej, ewidencyjnej w formie:

- wydruku,

- pliku wektorowego lub rastrowego

wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.Termin załatwienia

Realizacja zamówienia następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu, o której mowa w art. 40f ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

3. Przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.Informacje dodatkowe dla klienta

Odbiór zamówionych materiałów następuje zgodnie z deklaracją złożoną w zamówieniu.