GD-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Udostępniania Danych z Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak: pok. 6A, tel. (12) 616-9542

Zadaj pytanie w sprawie procedury : www.bip.krakow.pl/idz

 

Obsługa mieszkańców i inwestorów:

- parter pok. 9 i 10, tel. (12) 616-9501

 

Obsługa rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości:

- parter pok. 7 i 8, tel. (12) 616-9661, (12) 616-9594

 

Obsługa komorników:

- parter pok. 115a, tel. (12) 616-9696

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

a. Wypełniony wniosek lub wnioski na formularzach, których wzory stanowią załączniki do procedury (formularze: EGIB, P, P1, P2. P3, P4, P5, P6, P7, P8).

 

b. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania wypisu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (z klauzulą do ksiąg wieczystych) należy wypełnić formularz EGiB.

 

Jeżeli wniosek składa osoba nie będąca właścicielem nieruchomości musi dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez uprawnione ustawowo osoby) lub wskazać przepis prawa, który uzasadnia interes prawny.

 

c. W przypadku wniosku o udostępnienie pozostałych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy każdorazowo wypełnić formularz P oraz dodatkowo, w zależności od zakresu zamawianych danych, jeden z poniższych formularzy, według schematu:

 

Mapa ewidencyjna lub mapa zasadnicza

Należy wypełnić formularze P i P3

 

Zbiory bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Należy wypełnić formularze P i P1

 

Rejestry, kartoteki, wykazy, zestawienia tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Należy wypełnić formularze P i P2

 

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Należy wypełnić formularze P i P4

 

Zbiory danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Należy wypełnić formularze P i P5

 

Szczegółowa osnowa geodezyjna

Należy wypełnić formularze P i P6

 

Zbiory danych z bazy obiektów topograficznych

Należy wypełnić formularze P i P7

 

Inne materiały (np. ortofotomapa)

Należy wypełnić formularze P i P8

 

Każdorazowo w formularzach należy uzupełnić dane wnioskodawcy, dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek, dane określające przedmiot wniosku, a także imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy.

 

Jeżeli zamawiającym jest rzeczoznawca majątkowy należy przedstawić świadectwo nadania uprawnień zawodowych (do wglądu) lub do wniosku załączyć jego kserokopię; jeśli inny podmiot reprezentuje rzeczoznawcę

(np. praktykant) należy dołączyć pełnomocnictwo.

 Opłaty

• Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40 b ust. 1, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ale po złożeniu wniosku oraz otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

• Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

• Opłaty za czynności związane z udostępnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobierane są zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlegają corocznej waloryzacji.

• Opłaty za udostępnione materiały można dokonać wyłącznie po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty: 

- na rachunek bankowy nr: 73 1020 2892 2276 3032 0000 0000, każdorazowo podając tytuł wpłaty (oznaczenie kancelaryjne wniosku);

- w kasach UMK Wydziału Geodezji (możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej);

- w opłatomacie znajdującym się w budynku Wydziału (gotówką oraz karta płatniczą).

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

- wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000, dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 Forma załatwienia

• Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, niezbędnego w postępowaniu sądowym i innych czynnościach prawnych lub innych wypisów z bazy EGIB.

• Wydanie poświadczonej mapy zasadniczej lub ewidencyjnej wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.

• Wydanie zbiorów danych poszczególnych baz danych wraz z licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.

• Decyzja administracyjna w przypadku wystąpienia sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

 Termin załatwienia

• W dniu przyjęcia wniosku przy osobistym złożeniu formularza.

• Niezwłocznie, z zachowaniem kolejności zgłoszeń oraz uwzględnieniem ilości przyjętych wniosków, w przypadku złożenia wniosku na Dzienniku Podawczym lub doręczenia przez pocztę,

• Wyrysy z map ewidencyjnych do celów prawnych z klauzulą do ksiąg wieczystych realizowane są w terminie około 14 dni.

• Inny, po uzgodnieniu z Zamawiającym (w przypadku bardzo obszernego i skomplikowanego zamówienia lub przesłany drogą elektroniczną).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji - wniesienie odwołania na wydaną decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Geodezji, Kraków ul. Grunwaldzka 8 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

• Przepisy o ochronie danych osobowych.

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 Informacje dodatkowe dla klienta

• Przyjmowanie, realizacja wniosków oraz odbiór materiałów odbywa się w siedzibie Wydziału Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, pok. 7, 8, 9, 10.

• Przy określeniu właściwego zakresu mapy, można skorzystać z Portalu Mapowego MSIP OBSERWATORIUM pod adresem : https://msip.um.krakow.pl

• W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną, na pocztę elektroniczną Referatu Udostępniania Danych z Baz PZGiK w Wydziale Geodezji, e-mail: wnioski.geodezja@um.krakow.pl informacja o terminie i miejscu odbioru zamawianych materiałów oraz kopia Dokumentu Obliczenia Opłaty zostanie przesłana na określony we wniosku, adres e-mail.

• W przypadku składania wniosków drogą elektroniczną wymagane jest bezwzględne przesłanie formularza wniosku z podpisem zamawiającego w oryginale, dotyczy to również dodatkowych załączników do wniosków.

• Odbiór zamawianych materiałów następuje tylko i wyłącznie po okazaniu przez Zamawiającego dowodu zapłaty.

• Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa Procedura zewnętrzna GD – 3.