GD-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Zmiana klasyfikacji gruntów


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków

Referat Decyzji Aktualizacyjnych EGiB

Kierownik Referatu: Lucyna Śliwińska pok. 205A, tel. (12) 616-9513

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji określający zakres wnioskowanej klasyfikacji.

2. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 Opłaty

Opłata skarbowa:

a. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na konto nr: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Dwa miesiące od wszczęcia postępowaniaDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Projekt ustalenia klasyfikacji obejmujący:

a. mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawierającą w szczególności:

- granice obszaru objętego klasyfikacją,

- ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych,

- położenie odkrywek glebowych,

- dane opisowo – informacyjne (oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, oznaczenie skali, oznaczenie typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych).

 

b. protokół zawierający w szczególności:

- ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, w tym ukształtowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, dominujące rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne,

- zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne,

- informację o mapie ewidencyjnej,

- podpisy klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyjnych w terenie,

- datę jego sporządzenia.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.

2. Przez właściciela uprawnionego do złożenia wniosku należy rozumieć również władającego gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

3. Czynności związane z analizą niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji przeprowadza upoważniony przez starostę klasyfikator.

4. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu pracy klasyfikatora.