BP-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Należy poinformować, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych danych sobowych.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

- Odnośnik do karty usługi ePUAPSprawę załatwia

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek strony powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości – numer działki i obrębu ewidencyjnego.Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia: 17 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomacie w lokalizacji ul. Mogilska 41 oraz w placówkach PKO Bank Polski S. A. i kasach Urzędu Miasta Krakowa.
Nr konta bankowego UMK: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
z dopiskiem: opłata skarbowa za zaświadczenie z planowania przestrzennego.Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, działającego poprzez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.Podstawa prawna

1. Art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


2. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek o wydanie zaświadczenia można:

złożyć osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków lub złożyć w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.

 

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41 (po umówieniu i potwierdzeniu wizyty - tel. 12 616 85 88).

 

Ponadto, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (w dziale Planowanie Przestrzenne).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2008-01-08
Data publikacji:
2008-01-08
Data aktualizacji:
2020-09-02