BP-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:
1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Załączniki do procedury:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu_BP-3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Należy poinformować, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych danych sobowych.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Wnioski o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

- Odnośnik do karty usługi ePUAP

 Sprawę załatwia

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

UWAGA!
Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
2) wskazanie nieruchomości – numer działki, obrębu ewidencyjnego oraz jednostki ewidencyjnej,
3) dopuszcza się, w przypadku wniosku o wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie zakresu części tekstowej lub rysunkowej, której dotyczy wniosek.Opłaty

Opłata skarbowa:
Za wydanie wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron.
Za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą rozpoczętą stronę A4, jednak nie więcej niż 200 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat we wpłatomacie w lokalizacji ul. Mogilska 41 oraz w placówkach PKO Bank Polski S. A. i kasach Urzędu Miasta Krakowa

(UWAGA! Od dnia 16 marca do odwołania, budyneki są zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta)

 

 

Nr konta bankowego UMK: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
z dopiskiem: opłata skarbowa za wypis i/lub wyrys z planowania przestrzennego.Forma załatwienia

Wydanie wypisu i/lub wyrysu.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Tryb odwoławczy

Brak.Podstawa prawna

1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z częścią I poz. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania tylko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta


UWAGA!

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

 

Wnioski o wydanie wypisu i/lub wyrysu można składać osobiście we wszystkich punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub wysyłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, a także przesłać w formie elektronicznej w sposób określony w punkcie 1 niniejszej procedury.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, na poczcie, we wpłatomacie lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: