BP-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Planowania Przestrzennego

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Załączniki do procedury:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Załatw sprawę elektronicznie

Dotyczy.
Wnioski o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odnośnik do karty usługi BP-03

 Sprawę załatwia

Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
  2. wskazanie nieruchomości – numer działki, obrębu ewidencyjnego oraz jednostki ewidencyjnej,
  3. dopuszcza się, w przypadku wniosku o wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie zakresu części tekstowej lub rysunkowej, której dotyczy wniosek.


Opłaty

Opłata skarbowa:
Za wydanie wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron.
Za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą rozpoczętą stronę A4, jednak nie więcej niż 200 zł

UWAGA: W siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, nie ma możliwości dokonywania wpłat. Najbliższa kasa znajduje się w głównym budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, bądź bezpośrednio w placówkach PKO Bank Polski S. A. i kasach Urzędu Miasta Krakowa.

 

Nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 z dopiskiem: opłata skarbowa.Forma załatwienia

Wydanie wypisu i/lub wyrysu.Termin załatwienia

Do 14 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
  1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
  2. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z częścią I poz. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: