AU-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

 1. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

a) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

b) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

c) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

- docelową rzędną składowiska odpadów,

- roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

- sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

- sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

 1. Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących oraz wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598 zł /UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy /.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 Forma załatwienia

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

 1. Uzgodnienia w zależności od uwarunkowań dotyczących wnioskowanej inwestycji z:

a) ministrem właściwym do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) właściwym konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków

c) właściwym organem nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

e) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

f) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

g) dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny,

h) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w lit. g obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

i) właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

j) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego – w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym,

k) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

l) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

m) ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do:

- przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

n) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do:

- lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

o) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 87 pkt 1 tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 1.  Opinie wewnętrzne – w zależności od uwarunkowań, między innymi:
 • Wydziału Kształtowania Środowiska (zieleń, geologia),
 • Wydziału Ds. Jakości Powietrza,
 • Zarządu Dróg Miasta Krakowa (komunikacja),
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydziału Planowania Przestrzennego,
 • właściwej Rady Dzielnicy,
 • Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie,
 • Zespołu Urbanistyczno-Architektonicznego

 

 

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 50 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 3, art. 52, art. 53 ust. 3-6 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
 3. Art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., 1000, z późn. zm.).

 

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stanowiący załącznik do procedury – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1.  Jeżeli projektowana inwestycja mogłaby mieć wpływ na układ komunikacji rowerowej w Mieście Krakowie, Wydział Architektury i Urbanistyki wystąpi do Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie, celem wykonania audytu rowerowego – zgodnie z Poleceniem Służbowym Nr 2/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2005 r.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna.

Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji. Uczestnikami mediacji mogą być:

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) strony postępowania.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: