AU-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków .Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczenia opisu usługi na język migowy

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. Określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Mapa ewidencyjna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z oznaczeniem zakresu inwestycji.
 3. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 4. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 5. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493).
 6. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uzyskane w Biurze Planowania Przestrzennego) albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. /Uwaga: Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.a., przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu/.
 7. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, tj. podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 8. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów właściwych uprawnień budowlanych, tj. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania ekspertyzy).
 9. W zależności od potrzeb – pozwolenia (pozwolenie konserwatorskie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach itp.), uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (odpowiednio rzeczoznawcy, np. p.poż., BHP i ergonomii pracy, sanepid)
 10. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 11. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze,

a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury wynosi 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowac i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia w formie milczącej zgody albo sprzeciw w formie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, tj. w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Podstawa prawna
 1. Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).
 3. Art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493).

 

 Dostępność procedury

Procedurę, druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK.
 3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Wydział Architektury i Urbanistyki UMK nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, Wydział Architektury i Urbanistyki, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 5. Wydział Architektury i Urbanistyki wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 1. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

 1. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: