Czy dołączone dokumenty do wniosku o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów muszą być oryginalne?

 

 

Tak lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Istnieje także możliwość potwierdzenia kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Wydziału do prowadzonego postępowania. Opłata z tego tytułu wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą stronę formatu A4.