Jak należy postępować w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia dla ludzi lub mienia spowodowanego przez złamane, powalone drzewa, szczególnie w przypadku nagłego zdarzenia atmosferycznego.

 

 

Znowelizowana w roku 2015 ustawa o ochronie przyrody wprowadziła nowe definicje dotyczące złamanych i powalonych drzew:

1/ wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

2/ złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub kata-strofy budowlanej;

 

Usuwać złomy i wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

 

Wymienione podmioty, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Powyższe informacje należy przesłać do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 za pomocą faksu na numer: 12 616 8891, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 pokój 22 (parter).

 

W przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze pozawyznaczonym w porozumieniuPrezydenta Miasta Krakowa z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wytyczonym granicą przebiegającą od Al. 29 Listopada wzdłuż południowej granicy Cmentarza Rakowickiego do ul. Rakowickiej, dalej północną granicą zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego i dalej na wschód do osi ul. Beliny Prażmowskiego, Rondem Mogilskim włączając obszar ronda, osią Al. Powstania Warszawskiego do ul. Grzegórzeckiej, osią ul. Grzegórzeckiej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych po ich wschodniej stronie do Al. Powstańców Wielkopolskich, osiami ulic: Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej do rzeki Wilgi, Wilgą do brzegu Wisły, Wisłą  do Mostu Dębnickiego włączając most, osią Alej: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego do Al. 29 Listopada) - informacje należy przesłać do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24. za pomocą faksu na numer: 12 616 6501, e-mail: mkz@um.krakow.pl albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (parter), 31-004 Kraków.

 

 

2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu oględzin przez inspektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 31-949 Kraków, Os. Zgody 2 lub inspektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24, (w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze poza wyznaczonym w Porozumieniu), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot;

 

Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody; w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie bez zezwolenia, złomu lub wywrotu bez protokołu z oględzin sporządzonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony drzewa, należy złożyć wniosek o jego usunięcie:

- do Wydziału Kształtowania Środowiska, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój 22 (parter) zgodnie z obowiązującą procedurą WS-21- wnioski takie będą załatwiane w terminie zgodnym z kpa.

- W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony drzewa rosnącego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na obszarze poza wyznaczonym w porozumieniuPrezydenta Miasta Krakowa z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, należy złożyć wniosek o usunięcie drzewa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 zgodnie z obowiązującą procedurą KZ-9 - wnioski takie będą załatwiane w terminie zgodnym z kpa.