Całodobowy telefon informacji medycznej – 12 661-22-40

 

Gmina Miejska Kraków zapewnia funkcjonowanie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej nieprzerwanie od dnia 1 lipca 2003 roku. Informacje udzielane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych (nieautomatycznych). Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych, realizowanych w sieci "Telekomunikacji Polskiej S.A." i jest naliczany od czasu uzyskania bezpośredniego połączenia telefonicznego z pracownikiem udzielającym informacji.

Zakres udzielanych informacji

W ramach obowiązków świadczenie bezpłatnych, całodobowych i we wszystkie dni tygodnia, telefonicznych usług informacyjnych dla mieszkańców Miasta Krakowa „Całodobowy Telefon Informacji Medycznej”:

• Udziela informacji dotyczących:

a) ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;

b) adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:

  • a. podstawowej opieki zdrowotnej,
  • b. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  • c. pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  • d. opieki całodobowej,
  • e. leczenia szpitalnego,
  • f. stomatologii,
  • g. rehabilitacji leczniczej,
  • h. leczenia uzdrowiskowego,
  • i. opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze),

- z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (tzw. kontrakty), zawartych przez tego rodzaju świadczeniodawców z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia);

d) adresów i numerów telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;

e) adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich, dzielnicowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa;

f) adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i działających na terenie Miasta Krakowa;

g) udzielania informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców.