Czy i jak organizacje pozarządowe mogą starać się o środki finansowe od Gminy?


Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację zadań publicznych zleconych prez Gminę. Co roku ogłaszane są otwarte konkursy ofert, w których zawarte są informacje o wybranych do realizacji obszarach, obowiązujących zasadach i przeznaczonych na ten cel kwotach. Najlepsze projekty, realizowane na rzecz mieszkańców, zgłaszane przez organizacje pozarządowe do konkursu, są dofinansowywane. Ponadto - organizacje pozarządowe mogą starać się o dotację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. "małe granty").    

 

 

Szczegółowych informacji w w/w zakresie udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Informacje dotyczące otwartych konkursów ofert i innych trybów zlecania zadań publicznych znajdują się w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl