Gdzie należy interweniować w przypadku zalewania lub podmakania działki w wyniku ukierunkowania wód opadowych z działki sąsiedniej lub jej nadsypywania?

 

1. Sprawę należy zgłosić do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK korzystając z procedury WS-105 w sprawie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom przedkładając
- wniosek ubiegającego się o przywrócenie stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
- dokumenty dotyczące stanu własnościowego terenu osoby poszkodowanej:
a. kserokopię aktu notarialnego lub oryginał wypisu z rejestru gruntów,
b. oryginał wyrysu z mapy ewidencji gruntów.
c. pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
2. Jeżeli na działce sąsiedniej prowadzona jest inwestycja budowlana - wniosek o rozpatrzenie sprawy należy skierować do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.